Dematerializacja akcji

WEZWANIE NR 1

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Bank Nowy BFG SA

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

 

Zarząd Banku Nowego BFG SA z siedzibą w Warszawie 00 - 546, przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000823132, posiadająca NIP:7010964507 oraz REGON:385287279 (zwana dalej: „Spółką”) niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą”)


WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE

DOKUMENTÓW AKCJI, PRAW DO AKCJI,

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU.


Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem Sanok, ul. Mickiewicza 7, w Biurze Obsługi Zarządu (I piętro) w dni powszednie w godzinach 8.00 - 15.00.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Niniejsze Wezwanie stanowi pierwsze Wezwanie spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

 

Sanok, dnia 30 września 2020 r.

                     Zarząd Banku Nowego BFG S.A.