Podkarpacki Bank Spółdzielczy stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego przyjęte na mocy uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014, w możliwie najszerszym zakresie, przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności i specyfiki organizacji. Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne w Banku, w tym relacje z udziałowcami i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Zgodnie z obowiązującymi zasadami informowania, Bank będzie publikował na stronie internetowej raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego. Informacja o zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PBS.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy stosuje również Kodeks Etyki Bankowej - dokument opracowany przez Związek Banków Polskich, zawierający zbiór zasad postępowania odnoszących się do banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe. Uchwała Zarządu Banku zobowiązała wszystkich pracowników do stosowania zasad zawartych w Kodeksie. Kodeks Etyki Bankowej (Zasad dobrej praktyki bankowej).