W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 dajemy możliwość zawieszania rat kapitałowych Twojego kredytu na 3 miesiące.

Z takiej możliwości mogą skorzystać Klienci, którzy:

  • zostali bezpośrednio dotknięci obniżeniem lub utratą dochodów w związku z tą sytuacją.
  • złożą wniosek wraz ze wskazaniem uzasadnienia wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na brak możliwości regularnej obsługi wierzytelności przez Klienta. Dodatkowo w przypadku podmiotów gospodarczych złożą dane ekonomiczno-finansowe według stanu na dzień 31.12.2019 r. Wniosek można złożyć w dowolnej placówce Banku, pocztą elektroniczną lub listownie.
  • nie posiadają opóźnień w spłacie kredytów lub posiadają opóźnienia w spłacie kredytów nie starsze niż powstałe od dnia  01.03.2020 r., przy czym  nie mogą występować zaległości odsetkowe.


Standardowe zasady:

  • zawieszenie spłaty raty kapitałowej na maksymalny okres 3 kolejnych miesięcy,
  • raty odsetkowe naliczone są miesięczne i płatne w dotychczasowych terminach płatności,
  • dotychczasowy okres spłaty zostanie wydłużony o wnioskowany okres karencji (maksymalnie o 3 miesiące),
  • kolejne raty kapitałowe zatem nie ulegną podwyższeniu z uwagi na wydłużenie okresu kredytowania,
  • w przypadku gdy kredyt był ubezpieczony pobór składek/opłat ubezpieczeniowych należnych w okresie wakacji kredytowych będzie realizowany w celu utrzymania ciągłości ubezpieczenia i zabezpieczenia dla Banku.
  • obligatoryjność podpisania aneksu do umowy kredytowej przez klienta. Aneks można podpisać osobiście w dowolnej placówce Banku.
  • Bank nie pobiera opłat za podpisanie aneksu.