Działając imieniu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, dalej "PBS" informujemy, że w dniu 01.12.2015 r. w życie weszła Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1647). Ustawa ta określa zasady wykonywania umowy międzynarodowej dotyczącej FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), będącej amerykańską regulacją prawną, określającą obowiązki związane z przeciwdziałaniem unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników, posiadających rachunki w zagranicznych (nieamerykańskich) instytucjach finansowych.

Podstawowymi celami FATCA są: zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji oraz umożliwienie amerykańskim organom podatkowym pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych. W związku z powyższym, Bank PBS został zobowiązany do wprowadzenia procedur identyfikacji i raportowania informacji na temat rachunków w posiadaniu osób określonych w FATCA oraz przekazywaniu do polskich organów podatkowych informacji o rachunkach podlegających obowiązkowi raportowemu.

Ustawa ta nakłada na polskie instytucje finansowe, w tym Bank PBS, obowiązek realizacji szeregu zobowiązań wynikających z umowy międzynarodowej FATCA, polegających m.in. na:

  1. stosowaniu wewnętrznych procedur sprawdzających w zakresie identyfikacji i raportowania informacji na temat rachunków w posiadaniu osób/podmiotów podlegających amerykańskiemu prawu podatkowemu;
  2. zbieraniu danych oraz dokumentów wymaganych zapisami Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA;
  3. przekazywaniu do organów Ministerstwa Finansów informacji o rachunkach podlegających obowiązkowi raportowemu.

W celu realizacji obowiązków nałożonych ww. aktami prawnymi, podobnie, jak inne banki w Polsce, Bank PBS jest zobowiązany do uzyskiwania od swoich Klientów oświadczeń i dokumentów, wskazujących na posiadanie / nieposiadanie przez nich statusu osoby określonego w FATCA.

W przypadku rachunków otwartych przed dniem 1 lipca 2014 r., ww. kryteria są weryfikowane przez Bank PBS przede wszystkim w drodze analizy posiadanych przez Bank danych i dokumentów, których jest w posiadaniu.

Dla rachunków otwartych po dniu 1 lipca 2014 r. do 30.11.2015 r. włącznie, Bank jest zobowiązany do uzyskania od Klientów oświadczeń dot. FATCA, na podstawie których przeprowadza procedurę identyfikacji rachunku. Bank w przypadku nieotrzymania oświadczenia FATCA przed 1 grudnia2016 r. jest zobowiązany do zablokowania rachunku finansowego co będzie oznaczało całkowitą niemożliwość korzystania i dysponowania ze zgromadzonych na rachunku środków. Zwolnienie blokady będzie możliwe w ciągu 3 dni od złożenia przez Klienta oświdczenia dot. FATCA.

Każdorazowo w wyniku potwierdzenia spełniania przez danego Klienta kryteriów określonych w FATCA, Bank będzie zobowiązany do przekazania informacji o posiadanych przez tego Klienta rachunkach do organu Ministerstwa Finansów, który następnie przekaże je odpowiednim władzom Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W stosunku do rachunków otwieranych od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. 01.12.2015 r., brak złożenia oświadczenia będzie skutkował przekazaniem informacji o takim rachunku do organów Ministerstwa Finansów. Wszelkie oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Mając na względzie powyższe ninijeszym prosimy o wypelnienie formularza w/w oświadczenia, dostępnego zarówno na stronie internetowej Banku jak i w każdej placówce Banku. Prosimy o jego niezwłoczne wypełnienie, czytelne podpisanie i dostarczenie do najbliższej placówki PBS - osobiście lub za pośredcnitwem poczty. Z uwagi na cyt. wyżej przepisy prawa złożenie tego oświadczenia jest obowiązkowe.

Informujemy, że Podkarpacki Bank Spóldzielczy nie świadczy usług doradztwa podatkowego ani prawnego w ramach procesu klasyfikacji FATCA. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych prosimy o kontakt z radcą prawnym lub doradcą podatkowym.

Zarząd Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.Pliki do pobrania:

pdf Oświadczenie FATCA - osoby fizyczne (121 KB)

pdf Oświadczenie FATCA - podmioty gospodarcze (152 KB)