Warunkiem sukcesu w zakresie polityki kadrowej jest nie tylko ciągłe doskonalenie zawodowe kadry Banku, ale również położenie szczególnego nacisku na odpowiednie przygotowanie do pracy nowo zatrudnionych pracowników. W tym celu Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku przeprowadza szkolenia w oparciu o wewnętrzną kadrę kierowniczą, której zadaniem jest podniesienie efektywności szkoleń wewnątrzbankowych oraz dostosowanie tematyki szkoleń do uwarunkowań i specyfiki pracy Banku. W ramach szkoleń wewnętrznych są prowadzone szkolenia z zakresu: bhp, p. poż. oraz szkolenia kierunkowe tj. sprzedażowe, kredytowe, informatyczne. Uzyskanie wymaganych kwalifikacji, pomimo wyuczonego zawodu, pracownicy nabywają poprzez różne formy szkoleń prowadzonych przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Pracownicy Banku uczestniczą również w zewnętrznych szkoleniach, które są poświęcone zagadnieniom dostosowanym do określonego rodzaju stanowisk pracy.

Ponadto Podkarpacki Bank Spółdzielczy umożliwia podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez kierowanie ich na różnego typu formy dokształcania zawodowego. Pracownicy korzystający z form dokształcania zawodowego mają zapewnione urlopy szkoleniowe, zwolnienia z części dnia pracy. Bank w uzasadnionych przypadkach przyznaje szkolącym się pracownikom dodatkowe świadczenia w postaci zwrotu kosztów podróży, dopłaty do zakwaterowania, wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych. Korzyści jakie wynikają z organizowanych różnorodnych form szkoleń to wyniki jakie osiągają pracownicy oraz zwiększenie sprawności wykonywanych zadań przez pracowników.


Jeśli chcesz z nami pracować, zapraszamy do wysyłki zgłoszenia. 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


W złożonej ofercie należy umieścić klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według następującej treści:

„Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku w celu realizacji procesu rekrutacji nowych pracowników.”

W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych na podstawie złożonej oferty, prosimy o zamieszenie pod ofertą klauzuli o treści:

„Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji nowych pracowników.”

Informujemy, że w przypadku braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w złożonej ofercie, nie będzie ona rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym i zostanie niezwłocznie usunięta.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, że Administrator przetwarza Pana/i dane osobowe;


1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Podkarpacki Bank Spółdzielczy, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 7.
2. Z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych u Administratora można skontaktować się pisemnie lub osobiście w siedzibie Administratora, poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie przepisów prawa –obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz Pana/i zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
4. Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. W zakresie w jakim Pana/i dane są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze –będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. W zakresie w jakim Pana/i dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody –dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/ią zgody na przetwarzanie tych danych.
6. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do danych i prawo żądania ich sprostowania.
7. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Pana/i zgodzie ma Pan/i prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje Panu/i także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Obowiązek podania danych osobowych w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Pana/i dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Pana/i dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.