Jednym z podstawowych warunków istnienia sprawnego systemu kadrowego jest zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli całość działań związanych z funkcjonowaniem pracowników w Banku. Ten obszar działania Banku określa się jako funkcje personalną, występującą równolegle obok innych tj. finansowej, marketingowej, usługowej itd.

System kadrowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku jest ściśle powiązany z misją i wizją Banku. Ma on na celu pozyskiwanie kompetentnych pracowników na poszczególne stanowiska pracy.

Dla pozyskania pełnowartościowego pracownika Banku, kandydat musi mieć odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie predyspozycje do pracy w bankowości. Pracownik powinien posiadać swoistą kulturę i związany z nią kodeks postępowania. Każde stanowisko wymaga odrębnego zasobu wiedzy. Zatem o pracę w Banku mogą się ubiegać osoby posiadające następujące kwalifikacje:

1) wykształcenie - min. wyższe zawodowe kierunkowe,

2) doświadczenie,

3) posiadaną wiedzę - zagadnienia specjalistyczne (w zależności od stanowiska pracy) ewentualnie znajomość języków obcych.

Jeśli chcesz z nami pracować, zapraszamy do wysyłki zgłoszenia. 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


W złożonej ofercie należy umieścić klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według następującej treści:

„Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku w celu realizacji procesu rekrutacji nowych pracowników.”

W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych na podstawie złożonej oferty, prosimy o zamieszenie pod ofertą klauzuli o treści:

„Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji nowych pracowników.”

Informujemy, że w przypadku braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w złożonej ofercie, nie będzie ona rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym i zostanie niezwłocznie usunięta.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, że Administrator przetwarza Pana/i dane osobowe;


1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Podkarpacki Bank Spółdzielczy, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 7.
2. Z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych u Administratora można skontaktować się pisemnie lub osobiście w siedzibie Administratora, poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pana/i dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie przepisów prawa –obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz Pana/i zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
4. Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. W zakresie w jakim Pana/i dane są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze –będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. W zakresie w jakim Pana/i dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody –dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/ią zgody na przetwarzanie tych danych.
6. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do danych i prawo żądania ich sprostowania.
7. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na Pana/i zgodzie ma Pan/i prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje Panu/i także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Obowiązek podania danych osobowych w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Pana/i dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Pana/i dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.