Warunkiem sukcesu w zakresie polityki kadrowej jest nie tylko ciągłe doskonalenie zawodowe kadry Banku, ale również położenie szczególnego nacisku na odpowiednie przygotowanie do pracy nowo zatrudnionych pracowników. W tym celu Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku przeprowadza szkolenia w oparciu o wewnętrzną kadrę kierowniczą, której zadaniem jest podniesienie efektywności szkoleń wewnątrzbankowych oraz dostosowanie tematyki szkoleń do uwarunkowań i specyfiki pracy Banku. W ramach szkoleń wewnętrznych są prowadzone szkolenia z zakresu: bhp, p. poż. oraz szkolenia kierunkowe tj. sprzedażowe, kredytowe, informatyczne. Uzyskanie wymaganych kwalifikacji, pomimo wyuczonego zawodu, pracownicy nabywają poprzez różne formy szkoleń prowadzonych przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Pracownicy Banku uczestniczą również w zewnętrznych szkoleniach, które są poświęcone zagadnieniom dostosowanym do określonego rodzaju stanowisk pracy.

Ponadto Podkarpacki Bank Spółdzielczy umożliwia podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez kierowanie ich na różnego typu formy dokształcania zawodowego. Pracownicy korzystający z form dokształcania zawodowego mają zapewnione urlopy szkoleniowe, zwolnienia z części dnia pracy. Bank w uzasadnionych przypadkach przyznaje szkolącym się pracownikom dodatkowe świadczenia w postaci zwrotu kosztów podróży, dopłaty do zakwaterowania, wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych. Korzyści jakie wynikają z organizowanych różnorodnych form szkoleń to wyniki jakie osiągają pracownicy oraz zwiększenie sprawności wykonywanych zadań przez pracowników.