Przedmiotem działalności Generali Investments TFI S.A. jest lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz posiada specjalistyczną wiedzę inwestycyjną, która przekłada się na większe możliwości osiągnięcia przez Państwa satysfakcjonujących zysków.

 

Zalety lokowania oszczędności w funduszach inwestycyjnych

Bezpieczeństwo zainwestowanych środków

 • oddzielenie majątku funduszu i firmy zarządzającej (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych) - towarzystwo (TFI) nie może korzystać ze środków wpłaconych przez klientów do funduszy, dlatego że fundusz oraz TFI nim zarządzające to dwa oddzielne podmioty prawne.
 • utworzenie funduszu czy TFI wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego (dawniej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Trzeba spełnić szereg wymagań, aby otrzymać od KNF licencję na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

Oprócz KNF organami kontrolnymi, które czuwają nad poprawnym wykonywaniem przez TFI usług dla klientów, są:

 • Bank Depozytariusz – przechowuje aktywa funduszy, przyjmuje wpłaty na konta funduszy, dokonuje transferów środków klientów,
 • Agent Transferowy - zapewnia przepływ informacji pomiędzy Bankiem Depozytariuszem,

a TFI oraz prowadzi rejestr wszystkich transakcji dokonywanych przez klientów.

Twoje pieniądze są chronione prawem. Zarządzanie aktywami powierzanymi przez uczestników funduszy jest w Polsce regulowane przez ustawę, a nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (dawniej Komisję Papierów Wartościowych i Giełd). Podstawy prawne to Ustawa z 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych oraz Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o obrocie papierami wartościowymi.

Dobór poziomu ryzyka

 • minimalizacja ryzyka - możliwość różnicowania inwestycji pod względem geograficznym (rynek polski lub rynki światowe)
 • możliwość wyboru instrumentów finansowych (akcje, obligacje, rynek pieniężny)
 • możliwość wyboru rodzaju inwestycji w zależności od poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego (fundusze bezpieczne, zrównoważone lub, jeśli akceptujesz wyższe ryzyko – agresywnymi)
 • możliwość inwestowania poza rynkiem polskim – fundusze inwestujące za granicą zapewniają łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych niż w przypadku inwestycji bezpośrednich w walutach obcych (w przypadku pomyślnej sytuacji rynkowej - inwestorzy mogą skorzystać na zmianach kursu walutowego w stosunku do złotówki)

 

Ponadprzeciętne zyski

Teoretycznie nie ma górnej granicy zysków z inwestycji w fundusze, m.in. dzięki zasadzie procentu składanego oraz korzystnym dla funduszy zapisom w ustawie podatkowej.

 

Wygoda

 • stały dostęp do zainwestowanych środków – w każdej chwili można wypłacić część lub całość, bez utraty uzyskanych odsetek,
 • możliwość kontroli swoich rejestrów i inwestowania przez internetowy system transakcyjno - informacyjny (możesz tego dokonać kiedykolwiek zechcesz, mając dostęp do Internetu)
 • praca ze specjalistami od inwestycji ogranicza ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji

 

Jasna, przejrzysta struktura kosztów ponoszonych przez uczestnika

Informacja o wszelkich kosztach, jakie ponosisz, inwestując w fundusz podana jest w prospekcie informacyjnym. Prospekty udostępniane są w wersji elektronicznej w Internecie oraz w formie wydruków w każdym punkcie sprzedaży (obowiązkowo).

 

Podkarpacki Bank Spółdzielczy oferuje szeroki wybór sub(funduszy) inwestycyjnych, o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej i atrakcyjnych stopach zwrotu, spełniających cele różnych grup Inwestorów.

Informacja dla Klientów Banku dotycząca zasad realizacji przez Bank pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.

Zgodnie z wymogiem § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000047309, REGON 000507532, NIP 687-00-11-462, (dalej: „Bank"), przedstawia informacje dotyczące Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku oraz usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A., która ma być świadczona na podstawie umowy zawieranej między Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym a Klientem – w zakresie nie zamieszczonym w regulaminie świadczenia usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A. przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

Nazwa banku:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

 

Zrzeszenie:

Banku Polskiej Spółdzielczości S.A, Bank Zrzeszający: Bank Polskiej Spółdzielczości S. A.

 

Dane kontaktowe pozwalające na bezpośredni kontakt z bankiem:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku

ul. Mickiewicza 7

38-500 Sanok

Tel. (13) 46 55 800

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej: www.pbsbank.pl

Języki, w których Bank świadczy swoje usługi i w których sporządzane będą dokumenty:

Bank świadczy usługi w języku polskim.

 

Metody komunikacji - sposoby komunikowania się klienta z Bankiem:

Klient może kontaktować się z Bankiem osobiście (np. w Centrali Banku, w Punkcie Obsługi Klientów, Oddziałach, Filiach) oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (sieć telefoniczna, sieć internet). Sposób przekazywania przez Klienta zleceń do Banku w związku ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń określa Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A. przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

 

Zezwolenie

Bank prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 07 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U Nr 119, poz. 1252) zgodnie z potwierdzeniem uprawnień do wykonywania działalności bankowej wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 12 grudnia 2008 r. znak: PNB-DBS-III-530-24496/08.

Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Komisja Nadzoru Finansowego - siedziba:

Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Tel. (+48 22) 262-50-00

Fax. (+48 22) 262-51-11 (95)

www.knf.gov.pl

Zasady świadczenia usługi: 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad świadczenia usług określa Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A. przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

Agent firmy inwestycyjnej:

Bank nie działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej.

 

Kategorie klientów:

Bank klasyfikuje swoich Klientów w celu zapewnienia im właściwego poziomu ochrony. Ochrona polega na przekazywaniu Klientom określonych informacji, badaniu adekwatności oferowanych Klientom usług.

Ze względu na największe możliwe bezpieczeństwo Klienta, z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A. każdy Klient jest kategoryzowany jako Klient Detaliczny.

 

Zasady wnoszenia i załatwiania przez Bank skarg i reklamacji klientów:

Klient może złożyć skargę lub reklamację dotycząca usług świadczonych przez Bank w ramach Umowy lub przez Fundusz Inwestycyjny lub przez podmiot, który działa w imieniu Funduszu Inwestycyjnego, listownie, osobiście w Banku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Bank adres poczty elektronicznej.

Skarga lub reklamacja Klienta powinna zawierać jednoznaczne żądania skierowane do Banku, szczegółowo określające żądany sposób działania Banku. Bank może zażądać od Klienta dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z rozpatrywaną skargą lub reklamacją, wówczas bieg terminu rozpatrywania skargi lub reklamacji zostaje zawieszony do czasu otrzymania pisemnej informacji lub wyjaśnienia Klienta. W przypadku złożenia reklamacji na działanie Funduszu Inwestycyjnego lub podmiotu, który działa w imieniu Funduszu Inwestycyjnego, Bank przekazuje taką reklamację do tego podmiotu.

Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie po jej otrzymaniu, udzielając Klientowi odpowiedzi w sposób z nim ustalony, umożliwiający otrzymanie przez Bank potwierdzenia odbioru odpowiedzi na reklamację.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia wpływu oryginału pisma do Banku.

Z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

W przypadku skargi lub reklamacji zgłoszonej na działalność Funduszu Inwestycyjnego lub podmiotu, który działa w imieniu Funduszu Inwestycyjnego – podmiot ten jest odpowiedzialny za ich rozpatrzenie oraz udzielenie Klientowi wyjaśnienia w terminie określonym przez ten podmiot.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad załatwiania przez Bank skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi są przedstawione w Regulaminie świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A. przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

 

Ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktom interesów:

Przez konflikt interesów rozumie się znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Klienta a Bankiem lub osoby powiązanej z Bankiem i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. Konflikt interesów powstaje w szczególności, gdy:

 • Bank lub osoba powiązana z Bankiem może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nie uzyskania korzyści przez co najmniej jednego Klienta;
 • Bank lub osoba powiązana z Bankiem posiada obiektywny powód, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów;
 • Bank lub osoba powiązana z Bankiem posiada obiektywny powód, aby preferować interes własny lub osoby trzeciej w stosunku do interesów co najmniej jednego Klienta.

W przypadku, w którym zaistnieje konflikt interesów, o którym mowa powyżej, umowa o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A. przez Bank może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, potwierdzi otrzymanie informacji o konflikcie interesów oraz potwierdzi wolę zawarcia przedmiotowej umowy z Bankiem.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w swojej działalności stosuje rozwiązania organizacyjne oraz regulacje wewnętrzne, których celem jest zapewnienie, aby w przypadku powstania konfliktu interesów nie doszło do naruszenia interesu Klientów. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, rozwiązania organizacyjne oraz regulacje wewnętrzne powinny zapobiegać naruszeniu interesu Klientów.

 

Informacja o kosztach i opłatach:

Z tytułu świadczenia usług określonych w Regulaminie świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A. przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Bank nie pobiera od Klienta żadnego wynagrodzenia. Klient ponosi koszty opłat pobieranych przez Generali Investments TFI S.A., określone w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa:

Szczegółowy opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zawarty jest w udostępnianych Klientowi przed zawarciem Umowy skrótach prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Generali Investments TFI S.A.