• niski koszt kredytu związany z dopłatami ARiMR
 • niska prowizja za udzielenie
 • długi okres kredytowania
 • możliwość karencji w spłacie kredytu
 

 Podkarpacki Bank Spółdzielczy udziela kredytów preferencyjnych na sfinansowanie

części nakładów realizowanych inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach

specjalnych produkcji rolnej lub przetwórstwie produktów rolnych oraz wznowienia

produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej,

w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny,

ujemnie skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

W zależności od przeznaczenia oferujemy:

 • kredyty preferencyjne inwestycyjne
 • kredyty preferencyjne klęskowe, które dzielą się na:

a) kredyty klęskowe obrotowe

b) kredyty klęskowe inwestycyjne

Kredyty preferencyjne udzielane są w rachunku kredytowym, na którym ewidencjonuje się wysokość przyznanego kredytu, jego wykorzystanie i spłatę. Kredyty udzielane są

wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Przeznaczenie kredytu:

 • zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku
 • poprawa warunków w zakresie wymagań, dotyczących dobrostanu zwierząt
 • Poprawa efektywności produkcji polegającej, w szczególności na zmniejszeniu

kosztów wytwarzania

 • utrzymanie lub poprawa warunków w zakresie wymagań, dotyczących ochrony środowiska
 • poprawa jakości i promocji produktów rolnych
 • poprawa struktury agrarnej
 • poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystania zasobów pracy
 • tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych
 • wzmocnienie pozycji producentów rolnych na rynku produktów rolnych
 • poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez włączenie ich w proces prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
 • wznowienie produkcji po klęsce suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych

skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunu,

obsunięcia się ziemi lub lawiny