Gwarancja bankowa jest to samodzielne zobowiązanie banku (gwaranta), podejmowane na zlecenie klienta, do wypłacenia na rzecz beneficjenta określonej w gwarancji kwoty, w sytuacji, kiedy zleceniodawca gwarancji nie wykonał zobowiązań zabezpieczonych gwarancją.

Korzyści dla klienta (zleceniodawcy):

 • gwarancja bankowa stanowi pewne i dogodne zabezpieczenie różnorodnych wzajemnych zobowiązań i wierzytelności partnerów handlowych
 • zobowiązanie banku gwaranta jest niezależne od ważności i skutków prawnych kontraktu zawartego pomiędzy Zleceniodawcą i Beneficjentem gwarancji bankowej
 • gwarancja bankowa podnosi wiarygodność Zleceniodawcy, dzięki renomie banku udzielającego gwarancji bankowej
 • zleceniodawca może równocześnie uniknąć blokowania własnych środków gotówkowych, które mogłyby być zatrzymane jako kaucja lub depozyt zabezpieczającyDo najczęściej występujących typów gwarancji należą:

 • gwarancja zapłaty za towar lub wykonane usługi
 • gwarancja zwrotu zaliczki
 • gwarancja dobrego wykonania kontraktu
 • gwarancja przetargowa
 • gwarancja płatności (zapłaty za dostawy, usługi również z odroczonym terminem płatności)
 • gwarancja celna (zabezpieczająca należności celne)Kto może się starać o gwarancje i poręczenia?

Osoba posiadająca:

 • rachunek w banku i prowadząca rozliczenia pieniężne za pośrednictwem tego rachunku
 • zdolność kredytową

W ofercie banku znajdują się również poręczenia, czyli umowy, w których bank zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi zleceniodawcy określonej kwoty pieniężnej w przypadku gdyby zleceniodawca nie spełnił świadczenia, do którego był zobowiązany. Zawarcie umowy poręczenia następuje przez przyjęcie przez wierzyciela pisemnego oświadczenia banku.