Raport bieżący 1/2019

Data sporządzenia: 2019-04-01

Informacja o niezaudytowanych wynikach finansowych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego wg stanu na 31 grudnia 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7 _38-500_ Sanok, dalej "Bank", podaje do publicznej wiadomości, że według niezaudytowanych danych finansowych na koniec 2018 roku, w związku z zakończeniem w dniu 31 marca 2019 roku prac dotyczących sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok obrotowy, odnotował ujemny wynik finansowy w wysokości 47.609 tys. zł. Jednocześnie po zakończeniu roku obrotowego wystąpiły okoliczności, które skutkowały koniecznością utworzenia znacznych rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących na należności zagrożone udzielone przed dniem zatwierdzenia Programu postępowania naprawczego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego na lata 2016 – 2020 i ich relokacji do właściwych okresów. W wyniku przeglądu portfela kredytowego pod kątem poprawności tworzonych rezerw celowych w latach wcześniejszych, Bank dokonał dotworzenia rezerw celowych i odpisów aktualizujących dotyczących poprzednich okresów, co skutkowało powstaniem ujemnego wyniku z lat ubiegłych, który kształtuje się na poziomie 41 073 tys. zł. Różnica wartości rezerw na 31.12.2018 r. wyniosła w związku z powyższym 100,7 mln zł i w odniesieniu do wartości odnotowanej na koniec 2017 r. uległa zwiększeniu o 46,3 mln zł. Powyższe oznacza, że Bank obecnie posiada dla znaczącej części portfela ekspozycji kredytowych udzielonych przed opracowaniem Programu postępowania naprawczego na lata 2016 – 2020, pokrycie ryzyka w postaci posiadanych rezerw oraz odpisów na należności stracone. Pokrycie rezerwami obejmuje istotne kwotowo ekspozycje kredytowe, zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach komercyjnych, których wartość rynkowa oszacowana dla przypadku sprzedaży w toku prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych pozwoli według szacunków odzyskać w wyniku sprzedaży lub przejęcia przez Bank, w latach 2019 – 2020 kwotę w wysokości ok. 100 mln zł.

Wobec powyższego współczynniki kapitałowe i nadzorcza miara płynności długoterminowej M3 _wskaźnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi_ kształtują się poniżej minimalnych wymogów regulacyjnych. Jednocześnie Bank utrzymuje bezpieczną pozycję w obszarze płynności krótkoterminowej, co jest wynikiem posiadania stabilnej bazy depozytowej wykazującej trend wzrostowy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku nadzorcze miary płynności jak i wskaźnik LCR, określające dopuszczalny poziom ryzyka płynności w Banku, kształtowały się zgodnie z ustalonymi i obowiązującymi normami: luka płynności krótkoterminowej ukształtowała się na poziomie 857 804,52 tys. zł, współczynnik płynności krótkoterminowej uzyskał wartość 3,07, współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi został zrealizowany na poziomie 0,62. Bank nadal utrzymuje stabilną pozycję rynkową. W I kwartale br. Bank przystąpił do opracowania Planu Naprawy na lata 2019 – 2023, który zostanie przedłożony do akceptacji KNF i będzie stanowił kontynuację przyjętej ścieżki stabilizacji finansowej Banku zapewniającej osiągnięcie wymaganych poziomów wskaźników kapitałowych.

Głównym celem jest długofalowa poprawa wyników finansowych oraz pozycji kapitałowej w związku z koniecznością zaabsorbowania straty za 2018 r. oraz straty z lat ubiegłych kapitałami własnymi Banku. Bank zachowuje zdolność do generowania dodatniego wyniku finansowego w bieżącym okresie, co pozwoli na sukcesywną odbudowę bazy kapitałowej. Istotnym dla realizacji powyższych celów jest również uzyskanie zakładanych efektów z działalności windykacyjnej co pozwoli na ustabilizowanie wyniku z tytułu rezerw i odpisów. Jednocześnie Bank informuje, że sprawozdanie finansowe będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, więc prezentowane dane mogą się różnić od ostatecznych wyników, które będą przedmiotem raportu okresowego. Ostateczne zaudytowane dane finansowe zostaną opublikowane w dniu 28 maja 2019 roku, w formie raportu okresowego za 2018 rok obrotowy.


Raport bieżący 7/2018

Data sporządzenia: 2018-11-12

Decyzja Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:                                                     
Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7 _38-500 Sanok_, dalej również jako "Bank" informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 roku otrzymał od Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z siedzibą w Warszawie _00-844 Warszawa_, ul. Grzybowska 81, dalej "Spółdzielnia", pismo z daty 10 grudnia 2018 roku zawierające informację o tym, że w odpowiedzi na złożony wniosek Banku o przyjęcie do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz o zawarcie Umowy Systemu Ochrony, Zarząd Spółdzielni uchwałą nr 08/12/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku odmówił wyrażenia zgody na przystąpienie Banku do Systemu oraz zawarcie Umowy.

W uzasadnieniu podano m.in. że Zarząd Spółdzielni podjął decyzję na podstawie analizy przeprowadzonej zgodnie z zasadami określonymi w § 13 ust. 3 pkt 1 - 3 Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. W ramach powyższego uznano, że Bank z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności oraz złożoność sytuacji Banku w związku z realizacją Programu postępowania naprawczego, generuje ryzyko mające istotny wpływ na ryzyko Systemu Ochrony jako całości.

W piśmie pouczono, że od decyzji Zarządu Spółdzielni, Bankowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Z uwagi na fakt, że umowa zrzeszenia łącząca Bank z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 grudnia 2018 roku Bank informuje, że współpraca z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. będzie od dnia 1 stycznia 2019 roku realizowana nadal, na mocy porozumienia ramowego na świadczenie usług i czynności, tj. na zasadach na jakich Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. współpracuje z innymi samodzielnymi bankami spółdzielczymi.


Raport bieżący 6/2018

Data sporządzenia: 2018-11-16

Informacja o uzupełnieniu składu Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7 _38-500 Sanok_, dalej również jako "Bank" informuje, że Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2018 roku po dokonaniu pozytywnej oceny odpowiedniości, uzupełniła skład Zarządu Banku w ten sposób, że: 1_ na mocy uchwały nr 49/2018, powołała na czas nieokreślony, ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2018 roku do składu Zarządu Banku Pana Tomasza Seweryna powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar analiz kredytowych, skarbu oraz podmiotów zależnych, 2_ na mocy uchwały nr 50/2018 powołała na czas nieokreślony, ze skutkiem od dnia 17 listopada 2018 roku, do składu Zarządu Banku Panią Jolantę Pytlowany, powierzając jej funkcję Członka Zarządu.

Pan Tomasz Seweryn posiada 22 letnie doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym, które zdobywał w latach 1996 - 2018, począwszy od stanowiska Kierownika Zespołu Kasowo Skarbcowego, Dealera oraz Szefa Zespołu Dealerów Raiffeisen Bank Polska S.A., następnie jako Corporate Dealer, Kierownik Zespołu Firmowego MŚP oraz Dyrektor Oddziału Banku Zachodniego WBK S.A. oraz jako Dyrektor Regionu BZ WBK Leasing S.A. a obecnie jako Prezes Zarządu PBSFinanse S.A. Pan Tomasz Seweryn posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne zdobyte na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Zarządzanie i Komunikacja Społeczna, a także tytuł Executive MBA nadany przez Stockholm University School of Business, oraz liczne szkolenia zawodowe i certyfikaty dotyczące działalności bankowej.

Pani Jolanta Pytlowany posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w Podkarpackim Banku Spółdzielczym, które zdobywała w latach 2001 - 2018, początkowo w Departamencie Ekonomiczno - Finansowym, między innymi jako pracownik Sekcji Sprawozdawczości, Analiz i Planowania, następnie jako Kierownik Sekcji Zarządzania Ryzykami, zaś od roku 2016, jako Dyrektor Departamentu Ryzyk i Analiz. Pani Jolanta Pytlowany posiada wykształcenie Wyższe Ekonomiczne zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Ekonomia, oraz liczne szkolenia zawodowe i certyfikaty dotyczące działalności bankowej, w tym zarządzania ryzykami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,401284


Raport bieżący 5/2018

Data sporządzenia: 2018-07-23

Informacja o nieaudytowanych wynikach finansowych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:


Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7, (38-500) Sanok, dalej "Bank" informuje, że według nieudytowanych danych finansowych na dzień 30 czerwca 2018 roku, odnotował ujemny wynik finansowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku w wysokości (-) 13.996 tys. zł (brutto) oraz (-) 15.939 tys. zł (netto).

Wynik finansowy brutto został zdeterminowany poprzez utworzone rezerwy celowe i odpisy aktualizujące na należności stracone, związane z upływem terminów uprawniających do pomniejszania podstawy tworzenia rezerw celowych na kredyty udzielone w większości przed dniem opracowania Programu postępowania naprawczego Banku na lata 2016 - 2020.

Odnotowany na koniec czerwca 2018 r. wynik z tytułu rezerw/odpisów aktualizujących wyniósł -38.808 tys. zł wobec -9.070 tys. zł w analogicznym okresie 2017 roku, w tym koszty rezerw/odpisów ukształtowały się na poziomie wyższym o 26.233 tys. zł, przy niższym o 3.505 tys. zł rozwiązaniu rezerw.

Hipotetyczny wynik finansowy brutto po wyeliminowaniu negatywnych czynników w postaci dodatkowego przyrostu rezerw i odpisów na należności (26.988 tys. zł), wyniósłby na koniec czerwca 2018 roku 12.992 tys. zł. Koszty działania Banku ogółem w porównaniu do 30 czerwca 2017 r. uległy zmniejszeniu o 823 tys. zł, tj. (o 2,89%).

Odnotowana na koniec czerwca br. strata nie powoduje wystąpienia przekroczeń w zakresie obowiązujących norm zewnętrznych. Współczynniki kapitałowe wyliczone w oparciu o fundusze skorygowane z tytułu straty bieżącego okresu nie wykazują odchyleń w stosunku do minimalnych wymogów nadzorczych. Łączny współczynnik kapitałowy na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 11,71, wobec 11,49 wg stanu na 30 czerwca 2017 roku.

Bank informuje ponadto, iż według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizował założenia Programu postępowania naprawczego Banku na lata 2016 - 2020 w zakresie wyniku z działalności bankowej, który ukształtował się na poziomie 54.921 tys. zł, uzyskując realizację planu rocznego na poziomie 54,71%, a który został osiągnięty przy ograniczonej skali działalności kredytowej w zakresie dużych ekspozycji, w realiach historycznie niskich stóp procentowych, z uwzględnieniem wpływu wdrożenia zmian przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie likwidacji kategorii przychodów zastrzeżonych oraz wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Utrzymują się także efekty optymalizacji kosztowej w postaci wyżej opisanego zmniejszenia kosztów działania Banku oraz kosztów amortyzacji (roczna dynamika w wysokości 96%). Korzystną zmianę odnotował także wskaźnik C/I, który osiągnął wartość niższą r/r o 4,6 pp.

Jednocześnie informujemy, że prowadzona przez Bank polityka kredytowa, zmierzająca do dywersyfikacji ryzyka kredytowego i nadmiernych koncentracji jest realizowana zgodnie z założeniami Programu postępowania naprawczego Banku na lata 2016 - 2020. Wskaźnik jakości tzw. "nowego portfela kredytowego", tj. transakcji udzielonych od 01 stycznia 2017 r. liczony jako udział należności zagrożonych (wg wartości bilansowej i pozabilansowej) do należności ogółem z tytułu tych transakcji, na dzień 30 czerwca 2018 r. ukształtował się na poziomie 4,22%.

Bank informuje, że ryzyko płynności utrzymuje się na stabilnym poziomie - wskaźniki w obszarze tego ryzyka spełniają ze znaczącą nadwyżką wymogi nadzorcze. Wartość zobowiązań wobec sektora niefinansowego uległa zwiększeniu r/r o 92.692 tys. zł, tj. o 3,88%.

Pełne dane finansowe zostaną opublikowane w dniu 28 września 2018 roku, w formie raportu okresowego za I półrocze 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1


Raport bieżący 4/2018

Data sporządzenia: 2018-04-12

Informacja o zmianie w składzie Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7 _38-500_ Sanok, dalej "Bank" informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 kwietnia 2018 roku Pan Maciej Frankiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku, ze skutkiem na dzień 12 kwietnia 2018 roku, z przyczyn osobistych. Oświadczenie o rezygnacji zostało złożone na warunkach wynikających z zawartej umowy o pracę, na mocy której Pan Maciej Frankiewicz będzie kontynuował zatrudnienie w Banku na stanowisku Dyrektora Departamentu Skarbu, tj. na stanowisku, jakie zajmował przed powołaniem go do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie Bank informuje, że rozpoczyna proces uzupełnienia składu Zarządu.


Raport bieżący 2/2018

Data sporządzenia: 2018-03-30

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7 (38-500) Sanok, dalej "Bank" informuje, że według niezaudytowanych danych finansowych na koniec 2017 roku, w związku z zakończeniem w dniu 30 marca 2018 roku prac dotyczących sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok obrotowy, w toku których ustalono aktualne dane odnoszące się do wyniku finansowego, Bank zanotował dodatni wynik z lat ubiegłych w wysokości 18.044.059,15 zł. Wynik ten powstał w związku z wdrożeniem zmian w zakresie sposobu ujęcia tzw. "odsetek zastrzeżonych".

Bank zanotował także wynik finansowy za 2017 rok na poziomie (-) 397.672,62 zł brutto oraz wynik finansowy netto w wysokości (-) 5 042 667,62 zł. Powyższa strata za 2017 rok została zdeterminowana koniecznością utworzenia rezerw celowych na należności kredytowe, udzielone w okresie przed wprowadzeniem Programu Postępowania Naprawczego Banku na lata 2016 - 2020.

Bank informuje, że pozycja "różnica wartości rezerw i aktualizacji", uwzględniająca wpływ dostosowania Banku do zmienionych zasad rachunkowości (odpisy aktualizujące wartość należności związanych z ekspozycjami kredytowymi) wyniosła 52.082.320,02 zł w roku 2017, wobec 19.437 251,03 zł w roku 2016.

Wynik z lat ubiegłych w wysokości 18.044.059,15 zł, po pokryciu straty za 2017 r. zapewnia możliwość realnego wzmocnienia funduszu zasobowego, na poziomie zbliżonym do planowanego przez Bank na 2018 rok.

Prezentowane wyniki uwzględniają wdrożone zmiany w zasadach rachunkowości banków, wynikające z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Bank informuje ponadto, iż na koniec 2017 roku zrealizował założenia Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016 - 2020 w zakresie wyniku z działalności bankowej, który ukształtował się na poziomie 98.666.054,90 zł i wzrósł r/r o 7,8%, uzyskując pełną realizację planu (101%). Utrzymują się także efekty optymalizacji kosztowej w postaci zmniejszenia kosztów działania Banku r/r o 9.627.645,94 zł, tj. o 13,9% oraz kosztów amortyzacji (roczna dynamika w wysokości 70,8%). Korzystną zmianę odnotował także wskaźnik C/I, który osiągnął wartość niższą r/r o 21,8 pp.

Bank informuje, że ryzyko płynności utrzymuje się na stabilnym poziomie - wskaźniki w obszarze tego ryzyka spełniają ze znaczącą nadwyżką wymogi nadzorcze. Wartość zobowiązań wobec sektora niefinansowego uległa zwiększeniu r/r o 131.791.730,84 zł, tj. o 5,5%.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 10,85 w roku 2017, wobec 9,42 w roku 2016.

Zaudytowane dane finansowe zostaną opublikowane w dniu 30 maja 2018 roku, w formie raportu okresowego za 2017 rok.


Raport bieżący 2/2018

Data sporządzenia: 2018-03-12

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku (38-500), przy ul. Mickiewicza 7, dalej "Bank" informuję, że Zarząd Banku w dniu 12 marca 2018 roku otrzymał informację o decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie z dnia 9 marca 2018 roku, znak sprawy 1801-IOD.4100.14.201, na mocy której uchylono niekorzystną dla Banku decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2017 roku, znak sprawy UKS12W4P1.420.37.2016.25, w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego Banku w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 rok obrotowy i umorzono postępowanie w sprawie. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie uznał, że opisane przez Bank w Raporcie Bieżącym ESPI nr 1/2017 daty 8 marca 2017 roku ustalenia zawarte w uchylonej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2017 roku, określającej Bankowi łączne za rok 2013 zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4.931.985,00 zł., były nieprawidłowe, co oznacza w związku z umorzeniem postępowania, że nigdy nie powstało zobowiązanie podatkowe w wysokości 816.391,00 zł powiększone o odsetki obliczane według stopy odsetek od zaległości podatkowych. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie uznał za prawidłowe w całości stanowisko zawarte w odwołaniu Banku od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2017 roku, znak sprawy KS12W4P1.420.37.2016.25. W związku z uchyloną decyzją Bank wystąpi z wnioskiem o zwrot zapłaconego w wykonaniu uchylonej decyzji podatku w kwocie 816.391,00 zł wraz z odsetkami.


Raport bieżący 1/2018

Data sporządzenia: 2018-02-22

Postawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok, zwany dalej jako "Bank" informuje, że wyrokiem z dnia 22 lutego 2018 r., Sąd Apelacyjny w Lublinie I Wydział Cywilny, w sprawie prowadzonej pod sygn. akt. I A Ga 6/185, z powództwa Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20 -111 Lublin, ul. Rynek 7, przeciwko Bankowi wydał wyrok oddalający apelację Banku od Wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie Wydział I Cywilny z dnia 17 listopada 2016 r. (sygn. akt. IX GC 534/14) zasądzającego od Banku na rzecz tego Funduszu kwotę 887.144,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., oraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r., do dnia zapłaty oraz kwotę 51.575, 00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził od Banku na rzecz Funduszu kwotę 8.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Wyrok jest prawomocny i zostanie przez Bank wykonany. Na podstawie oceny ustnych motywów rozstrzygnięcia, w ocenie radców prawnych prowadzących postępowanie istnieją podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej. Decyzja w tym zakresie zostanie podjęta po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie.


Raport bieżący nr 10/ 2017

Data sporządzenia: 2017-12-15

Skrócona nazwa emitenta

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU

Temat

Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7 (38-500 Sanok), dalej również jako "Bank" informuje, że Rada Nadzorcza Banku po dokonaniu pozytywnej oceny odpowiedniości, na mocy uchwały nr 52/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku powołała na czas nieokreślony ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 roku do składu Zarządu Banku Pana Rafaela Lelito powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar sprzedaży oraz IT. Pan Rafael Lelito posiada blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym, które zdobywał począwszy od stanowiska kasjer-dysponent, doradca klienta, przez specjalistę ds. kredytów hipotecznych, a następnie od roku 2010 jako Dyrektor Oddziału. Pracował m. in. w BPH S.A., Pekao S.A, a od roku 2008 związany był z bankiem BZ WBK S.A. Posiada wykształcenie ekonomiczne zdobyte na kierunku zarządzanie i marketing, o specjalności rachunkowość. Był uczestnikiem programu rozwojowego Liderzy Przyszłości, pod patronatem Prezesa Zarządu Banku BZ WBK S.A. Posiada certyfikat coachingu menadżerskiego na poziomie zaawansowanym oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z pracownikami sprzedaży.


Raport bieżący nr 9/ 2017

Data sporządzenia: 2017-11-21

Skrócona nazwa emitenta

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU

Temat

Informacja o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7 _38-500 Sanok_, dalej również jako "Bank" informuje, że Rada Nadzorcza Banku po dokonaniu pozytywnej oceny odpowiedniości, na mocy uchwały nr 39/2017 powołała ze skutkiem od dnia 21 listopada 2017 roku do składu Zarządu Banku Pana Macieja Frankiewicza, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar analiz kredytowych, skarbu oraz podmiotów zależnych. Pan Maciej Frankiewicz z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym związany jest od września 2003 r. Od roku 2007 pełnił obowiązki Dyrektora Departamentu Skarbu. W latach 2004- 2007 sprawował funkcję Kierownika Sekcji Rozliczeń Walutowych, a w latach 2003 – 2004 Specjalisty ds. Rozliczeń Dewizowych. W latach 1996 – 2003 pracował w Lubelskim Banku Depozytowo-Kredytowym _później PeKaO S.A._ na stanowisku obsługi dewizowej. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie ukończył studia magisterskie.


Raport bieżący nr 8/ 2017

Data sporządzenia: 2017-10-20

Skrócona nazwa emitenta

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU

Temat

Informacja o oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej do Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7 _38-500 Sanok_, dalej również jako "Bank" informuje, że w dniu 20 października 2017 roku Rada Nadzorcza Banku na podstawie uchwały nr 34/2017 wyznaczyła Pana Tadeusza Szałankiewicza - Przewodniczącego Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar analiz kredytowych, skarbu oraz podmiotów zależnych, do czasu dokonania wyboru uzupełniającego na to stanowisko, przy czym na okres nie dłuższy niż do dnia 20 listopada 2017 roku. Informujemy, że od dnia 20 października 2017 roku w skład Zarządu Banku wchodzą Pani Monika Krawczyk p.o. Prezesa Zarządu oraz Pani Agata Niemczyk – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Tadeusz Szałankiewicz – jako oddelegowany członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku. Do czasu dokonania wyboru uzupełniającego, mającego związek z rezygnacją złożoną w dniu 19 października 2017 roku przez Pana Janusza Matusza oraz Pana Wojciecha Błaża, Zarząd będzie wykonywał swoje obowiązki w powyższym składzie.


Raport bieżący nr 7/ 2017

Data sporządzenia: 2017-10-19

Skrócona nazwa emitenta

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU

Temat

Informacja o zmianach w składzie Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7 _38-500 Sanok_ , dalej również jako "Bank" informuje, że w dniu 19 października 2017 roku Wiceprezes Zarządu Pan Wojciech Błaż oraz Wiceprezes Zarządu Pan Janusz Matusz złożyli rezygnację z dotychczas pełnionych funkcji w Zarządzie Banku, bez podania przyczyn. Rada Nadzorcza Podkarpackiego Banku Spółdzielczego na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia wewnętrznego tj. kierowanego do pracowników Banku, konkursu na stanowiska dwóch Wiceprezesów Zarządu, wyznaczając termin składania aplikacji na dzień 27 października 2017 roku. Informujemy, że obecnie w skład Zarządu Banku wchodzą Pani Monika Krawczyk p.o. Prezesa Zarządu oraz Pani Agata Niemczyk – Wiceprezes Zarządu. Do czasu dokonania wyboru uzupełniającego Zarząd będzie wykonywał swoje obowiązki w powyższym składzie.


Raport bieżący nr 6/ 2017

Data sporządzenia: 2017-09-29

Skrócona nazwa emitenta

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU

Temat

Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7, dalej "Bank" informuje, że w dniu 29 września 2017 roku, opublikował raport półroczny za rok 2017 w/g stanu na dzień 30.06.2017 r., obejmujący: sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2017 r., do dnia 30.06.2017 r., sprawozdanie z działalności za okres od dnia 01.01.2017 r., do dnia 30.06.2017 r., oświadczenie Zarządu dotyczące wyżej opisanych sprawozdań. Sprawozdanie finansowe wykazuje wynik finansowy netto na dzień 30.06.2017 w wysokości 9.425.826,17 zł. Raport półroczny dostępny jest na stronie www.infostrefa.com


Raport bieżący nr 5/ 2017

Data sporządzenia: 2017-09-12

Skrócona nazwa emitenta

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU

Temat

Decyzja Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku _38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 7_, dalej "Bank", informujemy, że w dniu 12 września 2017 roku Bank otrzymał od Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z siedzibą w Warszawie _00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81_, dalej "Spółdzielnia", pismo z daty 4 września 2017 roku zawierające informację o tym, że w odpowiedzi na wniosek Banku o przyjęcie do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz o zawarcie Umowy Systemu Ochrony, Zarząd Spółdzielni odmówił wyrażenia zgody na przystąpienie Banku do Systemu oraz zawarcie Umowy.

W uzasadnieniu podano m.in. że Zarząd Spółdzielni podjął decyzję na podstawie analizy przeprowadzonej zgodnie z zasadami określonym w § 13 ust. 3 pkt 1 - 3 Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Wskazano także, że decyzja Spółdzielni nie wyklucza możliwości przystąpienia Banku do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS po ponownym złożeniu wniosku i dokonaniu pozytywnej oceny spełniania warunków przystąpienia. W piśmie pouczono, że od decyzji Zarządu Spółdzielni, Bankowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.


Raport bieżący nr 4/ 2017

Data sporządzenia: 2017-03-24

Skrócona nazwa emitenta

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU

Temat

Ogłoszenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa Banku przeciwko Skarbowi Państwa 15:53 24/03/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7, dalej "Bank" informuje, że Zarząd Banku w dniu 24 marca 2017 roku, uzyskał informację o tym, że Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 marca 2017 roku, wydanym w sprawie z powództwa Banku przeciwko Skarbowi Państwa, o zapłatę, na skutek apelacji Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 lipca 2015r, zmienił zaskarżony przez Bank wyrok w punktach drugim i trzecim w ten sposób, że zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Banku kwotę 8.475.565 zł 04 gr z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi dla poszczególnych kwot dochodzonych w tym postępowaniu, do dnia zapłaty, w tym zasądził na rzecz Banku zwrot kosztów postępowania oraz kosztów zastępstwa procesowego za I i II instancję. Wyrok powyższy jest prawomocny. Wyrok zasądza na rzecz Banku wierzytelności wobec Skarbu Państwa, które stanowiły zabezpieczenie spłaty wierzytelności kredytowych Banku.


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3/ 2017

Data sporządzenia: 2017-03-20

Skrócona nazwa emitenta

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 20 marca 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7, dalej "Bank" informuje, że w dniu 20 marca 2017 roku, w opublikowanym raporcie bieżącym nr 2/2017 dotyczącym publikacji raportu rocznego za 2016 rok, nie zawarł informacji o miejscu publikacji raportu rocznego oraz o rocznym wyniku finansowym. W uzupełnieniu ww. raportu bieżącego nr 2/2017 informuję, że: 1_ raport roczny za 2016 rok obrotowy w/g stanu na dzień 31.12.2016 r. wykazuje wynikający ze sprawozdania finansowego Banku, wynik finansowy netto na dzień 31.12.2016 w wysokości 2,6 mln zł.. 2_ raport roczny został opublikowany w Elektronicznej Bazie Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jest dostępny pod adresem www.infostrefa.com


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2/ 2017

Data sporządzenia: 2017-03-20

Skrócona nazwa emitenta

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU

Temat

Publikacja raportu rocznego za 2016 rok obrotowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7, dalej "Bank" informuje, że w dniu 20 marca 2017 roku, opublikował raport roczny za rok 2016 rok obrotowy w/g stanu na dzień 31.12.2016 r., obejmujący: 1_ pismo Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego stanowiące opis najważniejszych dokonań, w 2016 roku obrotowym oraz perspektywy rozwoju działalności na bieżący, 2017 rok obrotowy, 2_ wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego, w tym również przeliczone na euro, 3_ sprawozdanie finansowe Banku za okres od dnia 01 stycznia 2016 r., do dnia 31 grudnia 2016 r., 4_ sprawozdanie z działalności Podkarpackiego Banku Spółdzielczego za okres od dnia 01 stycznia 2016 r., do dnia 31 grudnia 2016r., 5_ sprawozdanie oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z badania sprawozdania finansowego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego za 2016 rok obrotowy, 6_ oświadczenie Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie rocznym za 2016 rok obrotowy, oświadczenie Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w przedmiocie rzetelności wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz rzetelności sprawozdania sporządzonego przez biegłych rewidentów w ramach badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-08

Skrócona nazwa emitenta

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU

Temat

Wydanie decyzji w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2013 rok

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku _38-500_, przy ul. Mickiewicza 7, dalej "Bank" informuję, że Zarząd Banku w dniu 8 marca 2017 roku otrzymał Decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie z dnia 28 lutego 2017 roku, znak sprawy UKS12W4P1.420.37.2016.25, w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego Banku w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 rok obrotowy. Na mocy decyzji ustalono zobowiązanie podatkowe za 2013 rok, w związku z objęciem przez Bank 8850 udziałów w kapitale zakładowym Lotniczych Zakładów Produkcyjno Naprawczych Aero - Kros Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie _38-400 Krosno_ przy ul. Lotników 20, o wartości nominalnej w wysokości 4.425.000,00 zł, dokonując umownego potrącenia zobowiązania Banku do wniesienia wpłat na poczet udziałów w odniesieniu do kwoty 4.296.795,57 zł z wzajemną wierzytelnością Banku wobec ww. spółki z tytułu poręczenia przez tą spółkę zobowiązań odsetkowych. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie w uzasadnieniu decyzji przyjął, że potrącenie wzajemnych wierzytelności, w wyniku którego nastąpiło uregulowanie przez poręczyciela tj. Spółkę Aero Kros, zobowiązania do zapłaty odsetek z tytułu udzielonych przez Bank kredytów stanowi dla Banku przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych _dalej ustawa o CIT_, a jednocześnie to samo zdarzenie, stanowi przychód z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt. 7 ustawy o CIT, określając wysokość zobowiązania z powyższego tytułu w wysokości 4. 296.796 zł przyjmując, że niezależnie od zadeklarowanego przez Bank przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, powstał dodatkowy przychód z tytułu zapłaty odsetek od wniesionej aportem wierzytelności. Wydana decyzja skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego w wysokości 816.391,00 zł powiększonego o odsetki obliczane według stopy odsetek od zaległości podatkowych. Utrzymanie decyzji w mocy przez organ II instancji i ewentualna zapłata zaległości wraz z odsetkami nie będzie miała wpływu na wymagane normy ryzyka płynności Banku, ani nie będzie rodziła ryzyka z punktu widzenia kontynuowania działalności. Decyzja organu kontroli skarbowej nie jest ostateczna i nie podlega wykonaniu, nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Zarząd Banku nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w decyzji UKS, uznając, że w przypadku konwersji tj. zamiany wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęcie, że doszło wcześniej do umorzenia wierzytelności w wyniku potrącenia będącego surogatem zapłaty oznacza, że Bank dokonywałby zamiany prawa które nie istnieje. W związku z powyższym w ustawowym terminie 14 dni od daty doręczenia ww. decyzji, zostanie wniesione odwołanie do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie.


Raport bieżący 4/2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7, dalej "Bank", informujemy, że Rada Nadzorcza Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, po pozytywnej ocenie odpowiedniości kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych, przyjętej na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 61/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku, powołała na czas nieokreślony, od dnia 1 grudnia 2016 roku, do składu Zarządu Banku Panią Agatę Niemczyk i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych. Pani Agata Niemczyk jest wieloletnim pracownikiem Banku, ostatnio pełniącym funkcję Dyrektora Departamentu Finansowego - głównego księgowego Banku. Skrócony życiorys Pani Agaty Niemczyk dostępny jest na stronie internetowej Banku www.pbsbank.pl.


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-07

Skrócona nazwa emitenta

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU

Temat

Zatwierdzenie Programu postępowania naprawczego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego na lata 2016-2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7, dalej "Bank" informuje, że w dniu 7 października 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Program postępowania naprawczego Podkarpackiego Banku Spółdzielczego na lata 2016 – 2020, złożony wraz z pismem z dnia 19 września 2016 roku. Program uzyskał uprzednio pozytywną opinię banku zrzeszającego BPS S.A. Bank będzie przedstawiał Komisji Nadzoru Finansowego kwartalne sprawozdania z realizacji Programu.


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO     

Raport bieżący nr 2 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-23

Skrócona nazwa emitenta

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU

Temat

Publikacja raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7, dalej "Bank" informuje, że w dniu 23 września 2016 roku, opublikował raport półroczny za rok 2016 w/g stanu na dzień 30.06.2016 r., obejmujący: sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2016 r., do dnia 30.06.2016 r., sprawozdanie z działalności za okres od dnia 01.01.2016 r., do dnia 30.06.2016 r., oświadczenie Zarządu dotyczące wyżej opisanych sprawozdań. Sprawozdanie finansowe wykazuje wynik finansowy netto na dzień 30.06.2016 w wysokości 4.307.235,98 zł. Raport półroczny dostępny jest na stronie www.infostrefa.com


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1/2016

Data sporządzenia: 2016-09-20

Skrócona nazwa emitenta

PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU

Temat: Zmiany w składzie Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7, _dalej "Bank", informujemy, że w związku z przejściem na emeryturę, w dniu 19 września 2016 roku rezygnację z pełnionej funkcji złożył Pan Lesław Wojtas - wieloletni Prezes Zarządu Banku. Jednocześnie w dniu 19 września 2016 roku, Rada Nadzorcza Podkarpackiego Banku Spółdzielczego po dokonaniu pozytywnej oceny odpowiedniości powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Panią dr inż. Monikę Krawczyk, pełniącą dotychczas funkcję Członka Zarządu ds. finansowych. Powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu nastąpiło pod warunkiem zawieszającym wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na powyższe powołanie. Do czasu wyrażanie stosownej zgody, powierzono Pani Monice Krawczyk pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Banku. Skrócony opis kariery zawodowej Pani Moniki Krawczyk, stanowi Załącznik do niniejszego raportu. Pod kierownictwem Pani Moniki Krawczyk zostały opracowane zmiany do realizowanego przez Bank programu postępowania naprawczego pod kątem rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany te zostały wprowadzone poprzez przyjęcie nowego Programu Postępowania Naprawczego obowiązującego na lata 2016 - 2020. Nowo przyjęty Program postępowania naprawczego został złożony w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 września 2016 roku. Nowy Program zakłada przystąpienie Banku w roku 2017, do IPS Zrzeszenia BPS, a także uzyskanie do upływu okresu realizacji programu regulacyjnych wskaźników adekwatności kapitałowej, z uwzględnieniem buforów kapitałowych i wymagań nadzorczych.